Rež obvodovým panelem

Rež obvodovým panelem, varianta B